REGULAMIN PARKU

Park Trampolin JumpWorld to obiekt powstały z myślą o nowej formie aktywności fizycznej oraz świetnej zabawie zapewniającej niezapomniane wrażenia. Skoki na trampolinach zaliczają się do dziedziny sportów ekstremalnych, dlatego też obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem Parku oraz jego bezwzględne przestrzeganie.

Zasady ogólne:
1. JumpWorld Wrocław zarządza 4 Friends S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 59-61, 50 – 505 Wrocław, wpisana w rejestrze REGON pod nr. 363760155, o numerze NIP 899 278 41 89 zwana dalej organizatorem.
2. Wszystkie osoby korzystające z Parku Trampolin JumpWorld są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.
3. JumpWorld jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
• Dzieci od 3 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 6 roku życia może wejść opiekun na jednym bilecie.
• Młodzież od 14 do 18 lat – możliwe korzystanie pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego lub po podpisaniu przez nich pozwolenia na korzystanie z Parku – z wyraźnym zastrzeżeniem, że rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w punkcie JumpWorld lub ze strony internetowej www.jumpworld.pl.
Inne formy pozwoleń nie będą akceptowane.
• Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń.
4. Pobyt na terenie JumpWorld jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnej w obiekcie oraz na stronie internetowej www.jumpworld.pl, oraz otrzymaniu kluczyka i opaski. Czas korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania opaski, a kończy w momencie jej zdania.
5. Za czas wykupiony a niewykorzystany, Park nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat.
6. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę oraz kluczyk do szatni i to on ponosi odpowiedzialność materialną, w przypadku utracenia opaski lub klucza. Odpowiednio za opaskę: 40zł, za klucz: 20zł.
7. Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznania członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.
8. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.
9. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu, co będzie umieszczone w kalendarzu rezerwacji na naszej stronie internetowej www.jumpworld.pl.
10. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia telefonicznego bądź mailowego lub potwierdzenia z systemu rezerwacji internetowej, zależnie od formy składania rezerwacji.
11. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem.
12. Park Trampolin nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna i odbywa się na własne ryzyko, lub osoby zezwalającej na korzystanie z Parku.
13. Korzystanie z obiektu JumpWorld wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.
14. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z Parku niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.
15. JumpWorld nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez JumpWorld.
16. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie, jak również w jego otoczeniu.
17. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca się niewnoszenie rzeczy wartościowych.
18. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.
19. Każdy użytkownik Parku Trampolin skacze na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z trampolin osobom, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.
20. Zabrania się korzystania z trampolin oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
21. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu należy natychmiast powiadomić pracownika Parku Trampolin.
22. W Parku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
23. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
24. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników Parku bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
25. Osoby korzystające z Parku przed wejściem na obszar trampolin, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)
26. Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Parku Trampolin JumpWorld. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
27. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
28. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.
29. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Parku znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Parku.
30. Park Trampolin JumpWorld nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi. (tj. brak energii elektrycznej).
31. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników Parku Trampolin.
32. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.
33. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu.
34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
35. Administratorem danych jest 4 Friends S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 59-61, 50 – 505 Wrocław.
36. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.
37. Park Trampolin JumpWorld zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

UWAGA !!! PAMIETAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO, CO ROBISZ, ABY NIE WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN I BASENU Z GĄBKAMI:

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku Trampolin JumpWorld.
2. Rozpoczęcie korzystania z Parku Trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.
4. Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Parku.
5. Na trampoliny wchodzimy bez obuwia tylko w skarpetkach antypoślizgowych. Ubranie sportowe, niekrępujące ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo.
6. Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z gumą do żucia).
7. Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba.
8. Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach.
9. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego całego ciała.
10. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające, i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.
11. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.
12. Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
13. Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół, a po wykonanym skoku natychmiast opuścić basen tym samym torem, którym się wskoczyło.
14. W basenie z gąbkami może przebywać wyłącznie jedna osoba na wysokości jednego toru.
15. Nie należy wnosić na trampoliny rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.
16. Nie wolno szukać w basenie zagubionych przedmiotów, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Parku.
17. Nie wolno wyrzucać gąbek z basenu na teren trampolin. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
18. Należy zwrócić szczególna ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin.